Miejskie Przedszkole nr 1 w Piekarach Śląskich

O przedszkolu

 

    Miejskie Przedszkole Nr 1 w Piekarach Śląskich jest jednym z najstarszych przedszkoli w naszym mieście. Przedszkole usytuowane jest w centrum miasta, na przeciwko Urzędu Miasta, w wolno stojącym dwupiętrowym budynku. W najbliższym sąsiedztwie przedszkola znajduje się Miejski Dom Kultury oraz Miejskie Gimnazjum nr 3. Przedszkole dysponuje dużym ogrodem wyposażonym w dwie piaskownice, wiele urządzeń do ćwiczeń i zabaw dzieci. Wokół przedszkola znajdują się rabaty kwiatowe, stale pielęgnowane przez naszych wychowanków. Wnętrze przedszkola jest przestronne, czyste, kolorowe, dostosowane do aktualnej pory roku, ważnych wydarzeń z życia przedszkola oraz realizowanej tematyki kompleksowej. Na pierwszym piętrze znajdują się 3 sale zabaw, łazienka, gabinet Pani Dyrektor oraz schowki. Na parterze znajdują się 2 sale zabaw, 2 szatnie, holl dla rodziców, łazienka, kuchnia oraz schowki.

 

 

Godziny pracy:
6:00 – 16:00

 

Adres przedszkola:
Przedszkole Miejskie nr 1
ul. Bytomska 79
41-940 Piekary Śląskie
tel. 32 287-16-23
e-mail: mp1@piekary.pl

 

Nr konta bankowego:

89 1020 2313 0000 3702 0556 2642

 

HISTORIA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 Wg informacji, które pani mgr Joanna Zientara uzyskała od pierwszej pani kierownik – Elżbiety Szaton, wiemy że nasz budynek jest przedwojenny i został wybudowany jako przedszkole. W czasie wojny znajdowały się tutaj biura niemieckie, a meble oraz sprzęty zostały przeniesione do znajdującego się obok ogrodu jordanowskiego.

Po wojnie pani Szaton dostała nominację Inspektoratu Szkolnego, który znajdował się w Tarnowskich Górach i razem z panią Marią Kubicą zakładały nasze przedszkole niemalże od zera. Otwarcie przedszkola nastąpiło 1 maja 1945 roku. Początkowo w naszym budynku, na pierwszym piętrze, znajdowała się również szkoła – 2 klasy (filia Szkoły Podstawowej nr 1).

W salach nie było w zasadzie nic i tylko dzięki ogromnej ofiarności rodziców stopniowo urządzano sale, szatnie – każdy przynosił co mógł: krzesełka; stoliki; używane, samodzielnie szyte, dziergane zabawki; ręczniki; obrusy; sztućce; dzięki staraniom pani kierowniczki – pani Szaton, udało się odzyskać przedszkolne meble i sprzęt z ogrodu jordanowskiego.

W pierwszych latach przedszkole pracowało w godzinach od 8:00 do 13:00, były dwie grupy dzieci, ale bardzo liczne tzn. po 40-50 w jednej grupie. O wyżywienie dzieci troszczyła się jedna pani kucharka, która robiła rano zakupy i najczęściej gotowała tylko zupę na wędzonych kościach, przeważnie był to żurek.

Wychowawczynie pracowały początkowo można powiedzieć „społecznie” tzn. ich wynagrodzeniem były materiały, wełna, otrzymywane z paczek UNRA (forma pomocy dla Polski z krajów zachodnich).

Z biegiem lat sytuacja przedszkola była coraz lepsza, dzięki np. Hucie „Waryński”, która wspomagała finansowo nasze przedszkole, ponieważ sporo rodziców przedszkolaków właśnie tam pracowało.

Pani Szaton bardzo miło wspomina właśnie te pierwsze lata, jak mówi: „było bardzo biednie, ale ludzie byli serdeczni, życzliwi, chętni do pomocy”.

 

 

Tradycją w powojennym przedszkolu był uroczysty pochód na zakończenie roku szkolnego – dzieci, personel, rodzice szli ulicami Piekar do lasu w Kozłowej Górze. Dzieci niosły własnoręcznie zrobione lampiony, ozdoby z bibuły, przygrywała im znana w tamtych czasach orkiestra pana Skolika. Po przybyciu do lasu odbywała się wspólna zabawa – śpiewy, tańce i oczywiście nie mogło zabraknąć kiełbasek i grochówki. Rozwiązanie pochodu – marszu, odbywało się już pod wieczór, na placu przed przedszkolem, gdzie wszyscy wspólnie śpiewali pieśń kościelną: „Ojcze z niebios, Boże Panie…”.

Na placu przed przedszkolem znajdował się przez wiele lat, zbudowany przez rodziców, kamienny basen z fontanną, w centralnym punkcie którego stała wielka, kamienna żaba. Dopiero w latach 1980-90-tych basen ten zlikwidowano, a na jego miejscu został urządzony wspaniały klomb.

 

Status prawny

 1. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Piekarach Śląskich jest placówką publiczną.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 79.
 3. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Miejskie Przedszkole Nr 1

41-940 Piekary Śląskie

ul. Bytomska 79

NIP: 498-00-01-340

REGON: 272002100

 1. Organem prowadzącym jest Gmina Piekary Śląskie.
 2. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Katowicach – delegatura w Bytomiu.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

– Urząd Miejski w Piekarach Śląskich
– Rodziców – opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu.

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez MEN. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie.
 2. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania, opieki i nauczania, wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą Uchwałą Rady Miejskiej Piekarach Śląskich.
 3. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora, intendenta.
 4. Przedszkole działa w oparciu o przepisy, które określają cele i zadania działalności przedszkola, dokonują podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola, a także regulują zasady współdziałania między nimi. Przepisy te są zawarte w Statucie zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców.
 5. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 6. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

 

Cele i zadania przedszkola

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

g) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

h) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

i) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

j) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

k) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Przedszkole realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka i przygotowania go do nauki w szkole, a także z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny, w szczególności:

a) zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

b) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, zapewnia równość szans i umacnia wiarę we własne siły i możliwości,

c) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, osiągania sukcesów,

d) rozwija wrażliwość moralną i estetyczną, tworzy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

e) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,

f) może tworzyć zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego  rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

a) każda grupa powierzona jest opiece nauczycielowi, który bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka

b) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo jednej osoby dorosłej

c) na wycieczce przy korzystaniu ze środków lokomocji opiekę nad grupą 10 dzieci sprawuje jedna osoba dorosła, rodzice każdorazowo wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w wycieczce.

4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas przyprowadzania i odbierania ich z przedszkola:

a) rodzice przyprowadzają dziecko do budynku przedszkola, do szatni pod opiekę woźnej,

b) woźna zaprowadza dziecko do sali zajęć i oddaje pod opiekę  nauczyciela,

c) rodzicowi przychodzącemu po dziecko woźna przyprowadza wychowanka z sali zajęć,

d) dziecko odbierane jest przez rodziców, prawnych opiekunów lub inną osobę pełnoletnią upoważnioną przez nich na piśmie, gwarantującą dziecku pełne bezpieczeństwo

e) w przypadku innej osoby odbierającej dziecko z przedszkola niż rodzic,  nauczyciel sprawdza wykaz osób upoważnionych  przez rodziców i legitymuje w/w osobę.

f) Osobie nieupoważnionej dziecko nie jest wydawane .

 

Organami Miejskiego Przedszkola Nr 1 są:

 1. Dyrektor przedszkola
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców przedszkola

Zasady współdziałania między organami przedszkola dyrektor ustala tak, aby gwarantowały każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w ustawie o systemie oświaty i szczegółowo w regulaminach działania tych organów.

Dyrektor przedszkola ustala zasady wymiany informacji między organami przedszkola o podejmowanych i planowanych decyzjach. Podstawową formą działalności i przepływu informacji są zebrania poszczególnych organów, w ramach których podejmowane są uchwały i dokonywane oceny ich realizacji.

DYREKTOR

Na czele przedszkola stoi dyrektor wyłoniony w drodze konkursu przez organ prowadzący, który kieruje całokształtem działalności przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Karta Nauczyciela, we współdziałaniu z organem prowadzącym przedszkole, radą pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz realizuje inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora, zatwierdzone przez organ prowadzący.

RADA PEDAGOGICZNA

Rada pedagogiczna, jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki.
Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. 
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.