Miejskie Przedszkole nr 1 w Piekarach Śląskich

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy przedszkola

 

„ Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy, radość tryumfu i szczęście samodzielności”.

Janusz Korczak

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
(Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r.).

W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego:

„Rozwój - wychowanie - edukacja” autorstwa A.Stalmach-Tkacz, K.Mucha w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Program wychowawczy „ Stop agresji ” autorstwa Lucyny Wyskowskiej

Program nauczania religii ” Kochamy dobrego Boga ” /AZ-0-01/10/

 

 Podstawa prawna

 • Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2009 roku Nr 4 poz.17), Statucie Przedszkola , Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 roku Nr 168 poz. 1324)

 

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA :

 • Indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka.
 • Organizowanie pracy przedszkola w taki sposób , by zapewnić dzieciom pełny rozwój intelektualny, fizyczny i psychiczny.
 • Organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego gwarantującego właściwe przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 • Przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie.
 • Funkcjonowanie placówki zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 • Współpraca partnerska z rodzicami i środowiskiem.

MISJA   – w naszym przedszkolu:

 • Każde dziecko jest najważniejsze
 • Stwarzane są warunki ,by każde dziecko czuło się bezpiecznie i swobodnie, a owa swoboda pozwoli mu na pełny rozwój umysłowy, fizyczny i społeczny.
 • Dziecko wspaniale się bawi, zdobywa nowe doświadczenia , pogłębiania wiedzę
 • Rozwijamy talenty i zainteresowania naszych wychowanków.
 • Dobrze przygotowujemy dziecko do podjęcia nauki w szkole.
 • Wnikliwie obserwujemy i diagnozujemy indywidualny rozwój każdego dziecka ,by wspierać go na każdym etapie jego rozwoju.
 • Uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz rozumienia i kontrolowania swoich uczuć, radzenia sobie z porażkami.
 • Zaspakajamy naturalną potrzebę ruchu tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem.
 • Uczymy dziecko dostrzegania piękna i wartości dla człowieka świata przyrody oraz odpowiedzialności za „Matkę Ziemię”.
 • Przygotowujemy dziecko do uczestnictwa w życiu społecznym wprowadzając wartości humanistyczne i moralne, kształtując poczucie tożsamości regionalnej ,narodowej i postawy patriotyczne.
 • Kształtujemy postawy „zdrowego stylu życia”.
 • Szanujemy i przestrzegamy praw dziecka ,a dzieci mają świadomość swoich praw .
 • Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie.
 • Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy
 • Dbamy o partnerską współpracę z rodziną dziecka w trosce o jego wszechstronny rozwój .
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.

  Absolwent naszego przedszkola:

 • Nawiązuje kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi.
 • Jest aktywny, kreatywny i otwarty na otaczający go świat i  ludzi.
 • Potrafi współdziałać w zespole i nie boi się wyrażać własnych opinii.
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem.
 • Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, pokonuje swoje słabości.
 • Rozwija się na miarę swoich możliwości.
 • Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Szanuje siebie i innych, jest tolerancyjny i wrażliwy na potrzemy innych.
 • Jest przygotowany do roli ucznia.
 • Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej przyrody.
 • Odróżnia dobro od zła i przestrzega  podstawowych wartości.

 Uwagi dotyczące Koncepcji Pracy Przedszkola:

 • koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana
 • koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola
 • koncepcję zatwierdza rada pedagogiczna
 • zmiany mogą być dokonywane na wniosek rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola i rady rodziców
 • uszczegółowieniem koncepcji pracy przedszkola jest  roczny plan pracy przedszkola
 • koncepcja obowiązuje od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2017 roku

 

CELE SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJI:

DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA ( Dzieci)

 • Praca zgodnie z  przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, analizowaną i modyfikowaną w razie   potrzeby,
 • Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa,
 • wykorzystywanie   metod twórczych lub ich elementów do pracy z dzieckiem ,
 • Uwrażliwienie na sztukę oraz podejmowanie prób jej tworzenia,
 • Rozwijanie w dzieciach poczucie szacunku wobec siebie i innych, nauka tolerancji,
 • Kształtowanie w dzieciach poczucie przynależności rodzinnej, regionalnej, narodowej,
 • Indywidualne traktowanie każdego dziecka i zapewnia mu optymalnych warunków rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych.
 • Dostosowywanie metod i form pracy do możliwości i potrzeb dzieci,
 • Współpraca z rodzicami dzieci.

DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA   ( Rodzice )

 • Rodzice są partnerami przedszkola ,
 • Wyrażają swoją opinię na temat pracy przedszkola,
 • Przedszkole informuje rodziców o swojej pracy oraz o postępach jego dziecka,
 • Rodzice współorganizują uroczystości przedszkolne,
 • Przedszkole gwarantuje rodzicom wsparcie w wychowaniu dzieci oraz w trudnych sytuacjach życiowych,
 • Rodzice współpracują z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności, uzdolnień dzieci oraz w niwelowaniu deficytów rozwojowych,
 • Kontakty z nauczycielami i pracownikami przedszkola są oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.

DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA (Środowisko)        

 • Przedszkole współpracuje z instytucjami w najbliższym otoczeniu i na terenie miasta,
 • Nauczyciele zapraszają specjalistów z różnych dziedzin,
 • Organizowane są imprezy na rzecz środowiska,
 • Reprezentanci przedszkola biorą udział w imprezach, uroczystościach, konkursach, zawodach na terenie miasta,
 • Organizowane są wycieczki do obiektów miejskich i regionalnych,
 • Prowadzona jest współpraca z instytucjami nauki i kultury , MOPR itp.
 • Przedszkole aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych ( zbiórka odzieży, Góra Grosza, ……)
 • Współpraca ze szkołami – zapoznanie dzieci ze szkołą, monitorowanie losów absolwentów,
 • Promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku.

DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA (kadra pedagogiczna, dyrektor)

 • Nauczyciele działają wspólnie jako jeden wspierający się zespół, realizujący cele i zadania zawarte w podstawie programowej oraz koncepcji pracy przedszkola,
 • Nadrzędnym celem nauczycieli jest bezpieczeństwo dzieci,
 • Wnioski z prowadzonej pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej wykorzystywane są do dalszej pracy nauczycieli
 • Nauczyciele korzystają z różnych form doskonalenia zawodowego, w celu podnoszenia efektywności własnej pracy.
 • Nauczyciele planują swoją pracę, w swoich działaniach są kompetentni, otwarci na zmiany i nowości,
 • Dyrektor tworzy w przedszkolu klimat sprzyjający wzajemnej współpracy.
 • Dyrektor jest otwarty na inicjatywy personelu, rodziców, preferuje nowatorskie rozwiązania metodyczne i merytoryczne.
 • Dyrektor motywuje pracowników poprzez przyznawanie nagród, premii, dodatków motywacyjnych,
 • Ocenia pracowników sprawiedliwie zgodnie z przyjętymi kryteriami,
 • Wnioski ze sprawowanego nadzoru wykorzystuje w dalszym planowaniu podnosząc tym samym poziom pracy.

 DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA (baza)

 • Dbałość o przestronność sal zajęć, wyposażenie ich w odpowiednie meble, zabawki, pomoce dydaktyczne.
 • Monitowanie fragmentarycznej wymiany okien i stolarki drzwiowej.
 • Zakup tematycznych pomocy dydaktycznych wg sugestii i potrzeb nauczycieli.
 • Pielęgnacja drzew i krzewów zasadzonych na terenie przedszkolnym.
 • Uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na okres od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2017 roku

 

Rok szkolny 2020/2021 

DZIECKO W ŚWIECIE WARTOŚCI MORALNYCH

1. wspieranie dziecka w kształtowaniu osobowości przez uświadamianie zasad moralnych i budowanie systemu wartości;

2. rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości rodzinnej, narodowej – patriotyzm narodowy, patriotyzm lokalny – moja miejscowość;

3. kontakt ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka;

4. kształtowanie postaw moralnych, dziecięcej wrażliwości, umacnianie wiary w dobro i sprawiedliwość, budzenie szacunku do tradycji i kultury oraz miłości do ludzi i świata przyrody;

5. wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka;

6. budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej;

7. kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie;

8. poznanie własnych praw i obowiązków;

9. wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie;

10. kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności;