Miejskie Przedszkole nr 1 w Piekarach Śląskich

RODO

 

Zachęcamy do zapoznania się z ponizszymi dokumentami związanymi z RODO.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp1piekary/inspektorochronydanych.docx

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp1piekary/klauzulaogolnarodzdziecko.docx

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp1piekary/zasadyprzetwarzaniadanych.docx

 

(dotyczy rodziców/opiekunów prawnych)

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 1 z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 79, kod pocztowy 41-940, adres e-mail: mp1@piekary.pl, tel. 32 287 16 23.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO
na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych
z przyjmowaniem uczniów (wychowanków) oraz realizacją procesu edukacyjnego

 

 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Leszek Proszowski

adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych.

 

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami ……………………………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis osoby/prawnego opiekuna osoby,
której dane osobowe będą przetwarzane)